กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวขนิษฐา นุ่นประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุรพงค์ เกตแก้วเจริญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1