กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุมิตร คำดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพัฒนะ พิพัฒน์ศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชฎาพร สุขเกษม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกนกวรรณ กิระชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1