กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมโภชน์ แสนสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธนัญญ์วรัชย์ บูรณ์เจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1