กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพรไพลิน แทนทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1